Aufsatz über Wikang Filipino

Posted on by Skye

Aufsatz Über Wikang Filipino
----

Inilahad ni Jose (Malay, 22,1 (2009): 15-19) ang diskurso na upang maging WIKA ng pagpapalaya ang Filipino ay kinakailangang maghatid ito ng mga konsepto, teorya, layunin, bei sentimiyentong mapagpalaya.

Sa kasalukuyang sistemang gumagamit .

mehr

Inilahad ni Jose (Malay, 22,1 (2009): 15-19) ang diskurso na upang maging WIKA ng pagpapalaya ang Filipino ay kinakailangang maghatid ito ng mga konsepto, teorya, layunin, bei sentimiyentong mapagpalaya. Sa kasalukuyang sistemang gumagamit ng Ingles, ginagamit Ang mga Elite auf intelegentsia upang maisakatuparan Ang tuluyang pagkontrol ng mga makadayahuang ideyolohiya sa mga institusyong pangkultural sa lipunang Pilipino.

Minamanipulating mga ito ang mega masteryal auf ideyolohalkal sa edukasyon, midya, in pamalalaan upang mapanatili und paghahari ng sistemang makauring pananakop.

Ipinanukala niya rin und mega sumusunod upang maging angkop auf wai ang Filipino und pambansang pagpapalaya: (1) duman sa probeso ng modernisisasyon bei rehiyonalisasyon; (2) Pagsulat bei Paglibag ng mga orihinal na trabaho sa Filipino; bei (3) magkaroon ng mga ekspertong tagasalin mula iba't ibang mga wika tungo sa Filipino bei mga lokal na wika nito.Lay-ining papel na ito na suriin ang diskurso sa Filipino biling wagg on pagpapalaya und pamamamgitan ng paggamit kaisipan ng Kilusang Pambansa-Demokratiko (KPD). Makikita sa mga batayang hat eine kilusan auf kinikilala nito und impluvensiyang malakolonyal hat sistemang pangwika und bansa, inihihiwalay ingles und mega edukado auf mayaman sa masa.

Bagamat binabaka nila Ang ideyolohiyang nakapaloob dito, nakikita namang makatutulong Ang Ingles bei Kastila sa patuloy na pagpapayaman (modernisasyon) ng wikang Filipino, kasabay ng iba't Ibang WIKA sa Pilipinas (rehiyonalisasyon). Kakikitaan ng mga tiyak na konsepto, teorya, layunin, bei sentimiyentong mapagpalaya und wikang Filipino ng KPD na nakabase sa Marxismus-Leninismus-Kaisipang Mao Zedong.

Isinasapraktika nito wika bilang gamit auf sandata sa demokratikong rebolluson ng sambayanang Pilipino labans sa naghaharing sistemang makauring pananakop. Mayroon, Hongkong, Kanada, USA, Kanada, Pakistan, Philippinen, Philippinen, Filipino. Patuloy na naglilimbag ng mga orihinal na trabahong ideyohakal sa wikang Filipino ang Kilusan wird von Makibaka für die Pambansang Demokrasya ni Jose Maria Sison an der Bongong Lipunan am Rebolusyong Pilipino für die 50er-Jahre-Gesellschaft für Kabatang Makabayan.

Ang Departamento ng ng Edukasyon Pambansa-Demokratikong Prente naman Ang nangangasiwa sa pagsasagawa ng pagsasalin ng mga akdang ideyolohikal Mula bei Tungo sa iba't Ibang WIKA, Kasama na Ang Filipino. Makikitang may bersyon sa Filipino, Cebuano, bei Ingles ang mga libro ng Pambasa-Demokratikong Paralan sa website nito. Hindi hiwalay ang pulitika bei ideyolohiya sa usaping pangwika.

Ipinahayag ni Jose ang pangangailangang von pagpapasiyang pampulitika auf gamitin ang wikang Filipino.

Nagsagawa ng reforma sa edukasyon ang administryong Aquino ist in der Lage, mit der Pantomime und der Taitong Taon (K-2) sa mga eskwelahan. Sa kabila nito, kung mananatizing opisyal auf wikipedia Ingles, mananatizing prayoridad ito bangang pangunahing wika sa mga eskwelahan hanggang kolehiyo bei higit pa.

Ang pangunahing punto ng K-12 na prograaming administra yong BS Aquino ay ibatay ang edukasyon sa pangangailangang ibang bansa sa murang manggagawa. Radikal na pagbabago, Hindi lamang sa aspekto edukasyon ng Ang kinakailangan ng Bansa, ngunit pagbabagong Pang-ekonomiya kung saan bibitawan nito Ang import abhängig bei exportorientierten na oryentasyon patungo sa pambasang industriyalisasyon bei Tunay na reporma sa Lupas.

Hindi na aasa pa sa dayuhan.

Anmerkung: Dieses Papier wurde während der Zweiten Nationalen Konferenz über philippinische Studien vom 5.-7. Mai 2016 in Caramoan, Camarines Sur, vorgestellt. Es wurde von der philippinischen Abteilung der De La Salle Universität - Manila organisiert.

Aufmerksamkeit auf
Top

Leave a Reply